Kunden i fokus

Hög servicegrad

Långsiktighet

Kunden i fokus

Hög servicegrad

Långsiktighet

Årsredovisning Eskilstuna

Behöver du hjälp med årsredovisningen i Eskilstuna?

Som företagare gör du bokslut och årsredovisning Eskilstuna en gång om året, som redovisningsbyrå gör vi det varje dag, eftersom vi hjälper många företag. Därför går det i regel mycket fortare för oss, och det blir således en effektiv och billig lösning att låta oss hjälpa dig. På köpet får du ett professionell dokumentation, personligt bemötande, lönsamma arbetsrutiner och din tilldelade redovisningskonsult ser till att allt sker enligt senast gällande regelverk.

Vad innehåller en årsredovisning Eskilstuna?

Ett företags löpande bokföring avslutas med ett bokslut eller en årsredovisning Eskilstuna. I bokslutsarbetet stämmer man av årets transaktioner, värderar bolagets tillgångar och skulder, periodiserar inkomster och utgifter, beräknar avskrivningar, beaktar obeskattade reserver och räknar fram årets skattekostnad.

I årsredovisningen finns företagets sammanfattning av årets räkenskaper. Den ska innehålla en resultaträkning, balansräkning och noter. Resultaträkningen redovisar företagets ekonomiska resultat under ett räkenskapsår. Balansräkningen redovisar bolagets tillgångar, skulder och eget kapital för det aktuella räkenskapsåret. Noter är upplysningar som förklarar innehållet i resultat och balansräkningen.

Årsredovisningen är en viktig officiell handling eftersom den ger företagets intressenter information om hur verksamheten mår och utvecklas. Multiekonomerna hjälper dig att upprätta bokslut och årsredovisning Eskilstuna i enlighet med årsredovisningslagen och aktuella regelverk.

Vi erbjuder alla sorts tjänster i Eskilstuna som behövs för att hantera ditt företags ekonomi så som bokföring, deklaration, bokslut, lönehantering och årsredovisning.

Vi finns här för dig.

Fyll i dina uppgifter och skicka in formuläret så kontaktar vi dig snarast.

Vad säger lagen om årsredovisningar i Eskilstuna?

Det är viktigt att årsredovisningen är formell och korrekt upprättad. Den omfattas av ett gediget regelverk som ställer krav på såväl innehåll som struktur. Vi har lång erfarenhet och expertis som redovisningsbyrå att upprätta årsredovisningar Eskilstuna. Enligt lag måste aktiebolag, vissa handelsbolag och ekonomiska föreningar sammanfatta sina räkenskaper i en årsredovisning Eskilstuna.
I ett aktiebolag är det styrelsen alternativt VD och om den utsetts som ansvarig för att upprätta årsredovisningen. Dess innehåll är bestämt i årsredovisningslagen, ÅRL (1995:1554) och ska vara offentlig. Årsredovisningen ska vara inskickad till Bolagsverket senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Alla dessa regler och bestämmelser kan vi i lugn och ro förklara och ta ansvaret för.

Är årsredovisning Eskilstuna samma sak som årsbokslut?

Bolagets räkenskapsår avslutas med en skatteberäkning, bokslut och årsredovisning Eskilstuna. Oavsett om du driver företag eller är en organisation så är ett bokslut något alla näringsverksamheter är skyldiga att göra. Bokslutet ger en överblick över företagets siffror, det är en rättvis bild över hur det har gått under året. Beroende på vilken företagsform och/eller storlek ditt företag har görs en årsredovisning eller ett årsbokslut. Ett bokslut görs med en årsredovisning eller ett årsbokslut, som är en sammanställning över räkenskapsåret.

Årsredovisningen är mer omfattande än årsbokslutet och det är din bolagsform och/eller omsättningen och storleken på verksamheten som avgör om du som företag behöver göra en årsredovisning Eskilstuna eller ett årsbokslut. Efter det att årsredovisningen är klar ska den skickas in till Bolagsverket och blir där en offentlig handling.

Det är i årsredovisningen, som är en offentlig handling, man finner företagets balans- och resultaträkning (bokslutet), Utöver dessa ska den också innehålla en förvaltningsberättelse, noter och revisionsberättelse. Inte alla företag i Eskilstuna behöver en revisonsberättelse, du kan se vilka företag det gäller här.

I förvaltningsberättelsen beskriver man verksamhetsåret med ord och fokus ligger på centrala händelser och bolagets utveckling. Noter är en specifikation som till exempel visar hur tillgångar har värderats eller vilka slags tillgångar som redovisas under samma post. I revisionsberättelsen redogör företagets revisor(er) vad man uppmärksammat i sin granskning av årsredovisningen Eskilstuna.

 

Bokslut eller en årsredovisning Eskilstuna – vad gäller för mitt företag?

Det är typen av bolagsform som avgör vilket bokslut du ska göra.

  • Enskild firma: Om du driver enskild firma kan det räcka med ett årsbokslut, eller till och med ett förenklat årsbokslut. Har du däremot en omsättning som överstiger 3 miljoner kronor behöver du göra en årsredovisning Eskilstuna.
  • Aktiebolag: För ett aktiebolag måste alltid en årsredovisning Eskilstuna göras, denna ska sedan skickas in till Bolagsverket.
  • Handelsbolag och kommanditbolag: Om ditt bolag bara har fysiska och inte några juridiska delägare räcker det att göra ett årsbokslut, så länge omsättningen inte överstiger 3 miljoner kronor

När ska årsredovisningen Eskilstuna skickas in?

Man upprättar en årsredovisning Eskilstuna efter varje räkenskapsår och den presenteras därefter på årsstämman av styrelsen. När årsredovisningen sedan kontrollerats och godkänts av styrelsen ska den skickas in till Bolagsverket.

Senast sju månader efter bokslutsdagen ska den skickas in. Om ditt företags räkenskapsår slutar den 31 december ska årsredovisningen t.ex. senast vara inne hos Bolagsverket 31 juli året efter.

Årsredovisningen kan lämnas elektroniskt till Bolagsverket. På Multiekonomerna i Eskilstuna har vi rätt program för att göra det åt dig. Det underlättar om styrelsen har svårt att träffas fysiskt eftersom ni kan signera årsredovisningen digitalt.

 

Vad innebär K-regelverket, K1-K4?

K-regelverket innehåller riktlinjer för hur årsbokslut och årsredovisningar Eskilstuna ska göras på rätt sätt. Det är framtaget av Bokföringsnämnden (BFN). I K-regelverket står K för kategori och det följs av en siffra.

  • K1: Vid förenklat bokslut gäller K1. Årsomsättningen får normalt inte överstiga 3 miljoner. Fysiska personer som driver enskild firma eller handelsbolag och även ideella föreningar omfattas av K1.
  • K2: I K2 finner man ett förenklingsregelverk för de mindre* bolagen. Det gäller vid både årsbokslut och årsredovisning Eskilstuna, men innehåller inga regler om koncernredovisning.
  • K3: Även K3 gäller vid både årsbokslut och årsredovisning Eskilstuna, men också vid koncernredovisning. Har du många utomstående intressenter i bolaget finns god anledning av välja K3. Regelverket K3 ger inte samma möjlighet till förenklingar som K2, men anses i stället visa en mer rättvisande bild av företagets ekonomi.
  • K4: När företag upprättar en koncernredovisning eller årsredovisning Eskilstuna enligt den internationella normgivningen IFRS (International Financial Reporting Standards) och IAS (International Accounting Standards) gäller K4. Som svenskt bolag ska man då även följa reglerna från ”Rådet för finansiell Rapportering (RFR)”.

 

* Exakt definition finns i ÅRL. Bygger på Omsättning 80 MSEK, antal anställda 50, och/eller balansomslutning 40 MSEK.

 

Hur kan Multiekonomerna hjälpa dig med din årsredovisning Eskilstuna?

Om du under året anlitat oss på Multiekonomerna och vi har fått hjälpa dig på resans gång så handlar din deklaration, ditt bokslut och din årsredovisning Eskilstuna främst om att knyta ihop säcken. Efter att under året ha hållit koll och löpande rapporterat till dig sammanfattas allt i årsredovisningen på ett strukturerat och professionellt sätt.

Årsredovisningen Eskilstuna kan fungera som ett viktigt underlag vid upphandlingar och dylikt och det är inte ovanligt att det för företag finns flera intressenter för årsredovisningen. Därför kan det finnas stor anledning att berätta mer än det som krävs enligt lag.

Den här tjänsten hör också till de som fungerar jättebra att få hjälp med separat. Kanske har ni skött bokföringen själva eller fått hjälp på annat sätt? Låt oss komma in här och hjälpa till att få de sista delarna klara, dra slutsatser och rapportera det vi ser har affärsnytta framåt.

Vi finns här för dig.

Fyll i dina uppgifter och skicka in formuläret så kontaktar vi dig snarast.

Bli kontaktad