Kunden i fokus

Hög servicegrad

Långsiktighet

Kunden i fokus

Hög servicegrad

Långsiktighet

Bokslut Östermalm

Vi tar hand om ditt bokslut Östermalm!

Multiekonomerna Östermalm har under 24 år som redovisningsbyrå hjälpt små och medelstora företag med bokslut Östermalm och årsredovisningar. Låt oss hjälpa ert företag – oavsett om du vill att vi ska utföra ett förenklat årsbokslut eller en fullskalig årsredovisning så hjälper vi dig att nå uppsatta mål och förenklar din vardag i Östermalm.

Hos oss får du en personlig och dedikerad rådgivare som hjälper dig med redovisning, bokföring, bokslut Östermalm och årsredovisning. Vi har god insyn i våra kunders ekonomi och vi hjälper till med ditt bokslut Stockholm eller årsredovisning.

Vad är ett bokslut Östermalm?

Bokslutet är en sammanställning av företagets bokföring vid en viss tidpunkt på året. Alla som driver näringsverksamhet, oavsett företagsform, ska upprätta en bokföring. Ett företags bokföring används för att kunna följa upp verksamheten och styra verksamheten mot dess uppställda mål. Det finns även lagar som styr bokföringsskyldigheten.

Bokslutet är en sammanställning av företagets bokföring och det finns olika typer av bokslut Östermalm. Det är bland annat ditt företags omsättning som avgör vilken typ av bokslut som ska upprättas. Bokslutet ligger till grund för företagets beskattning.
Du som företag ska för varje räkenskapsår avsluta bokföringen med ett årsbokslut. Beroende på företagets storlek, bolagsform och rutiner kan även periodbokslut göras månadsvis eller kvartalsvis. Multiekonomerna är en redovisningsbyrå i Östermalm som hjälper dig med korrekta underlag för ett lyckat bokslut Östermalm.
Vi erbjuder alla sorts tjänster som behövs för att hantera ditt företags ekonomi så som bokföring, deklaration, bokslut, lönehantering och årsredovisning.

Vad säger lagen om bokslut Östermalm?

Som företagare är du bokföringsskyldig och måste följa reglerna i bokföringslagen. Det innebär att alla affärshändelser ska bok­föras löpande. Senast följande arbetsdag ska kontanta in- och utbetal­ningar bokföras och övriga affärshändelser bokförs så snart det kan ske. Till varje bokföringspost måste det finnas en verifikation, så som ett kvitto eller en faktura. I bokslutet avslutas periodens bokföringen med en balansräkning och resultaträkning.

Ett företags alla bokföringsmaterial, så som verifikationer, bok­förings­böcker och det som bokförts i dator, måste sparas i minst sju år.

Vad är ett förenklat bokslut Östermalm?

Som enskild näringsidkare ska du avsluta den löpande bokföringen med ett årsbokslut Östermalm. Om ditt företags årliga nettoomsättning normalt uppgår till högst 3 miljoner kronor kan du upprätta ett så kallat förenklat årsbokslut. Ditt förenklade årsbokslut ligger till grund för deklarationen.

Omsätter ditt bolag mer än 3 miljoner kronor ska ett årsbokslut upprättas enligt bokföringslagen och övrig normgivning från Bokföringsnämnden. På Multiekonomerna har vi lång erfarenhet av såväl förenklade årsbokslut som fullskaliga årsredovisningar. Vi kan också hjälpa dig med en rad andra tjänster så som löpande bokföringdeklaration och lönehantering.

Är årsredovisning och bokslut Östermalm samma sak?

Ett bokslut Östermalm är något alla näringsverksamheter är skyldiga att göra, oavsett om du driver företag eller är en organisation. I bokslutet får man en överblick över företagets siffror, det är en rättvis bild över hur det har gått under året.

Beroende på vilken företagsform och/eller storlek ditt företag har görs en årsredovisning eller ett årsbokslut. Ett bokslut Östermalm görs med en årsredovisning eller ett årsbokslut, som är en sammanställning över räkenskapsåret.

En årsredovisning är mer omfattande än årsbokslut och det är din bolagsform och/eller omsättningen och storleken på verksamheten som avgör om du som företag behöver göra en årsredovisning eller ett årsbokslut Östermalm. När årsredovisningen är klar ska den skickas in till Bolagsverket och blir där en offentlig handling.

I årsredovisningen, som är en offentlig handling, finner man företagets balans- och resultaträkning (bokslutet) men utöver det ska den också innehålla förvaltningsberättelse, noter och revisionsberättelse. Det är inte alla företag som behöver en revisonsberättelse, du kan se vilka företag det gäller här.

I förvaltningsberättelsen beskrivs verksamhetsåret med ord och fokus ligger på centrala händelser och bolagets utveckling. Noter är en specifikation som till exempel visar hur tillgångar har värderats eller vilka slags tillgångar som redovisas under samma post. I revisionsberättelsen redogörs vad företagets revisor(er) uppmärksammat i sin granskning av årsredovisningen.

När ska man skicka in sin årsredovisning eller sitt bokslut Östermalm?

Senast sju månader efter räkenskapsårets slut måste Årsredovisningen lämnas in, annars riskerar man att få förseningsavgifter. När ett företags bokslut Östermalm ska vara klart beror på vilken bolagsform du har, men för en enskild firma är det i samband med deklarationen som gäller. I den här kalendern hittar du viktiga datum för dig som privatperson och för ditt företag.

Ska mitt bolag göra ett bokslut Östermalm eller en årsredovisning?

Det är typen av bolagsform som avgör vilket bokslut Östermalm du ska göra.

  • Enskild firma: Om du driver enskild firma kan det räcka med ett årsbokslut Östermalm, eller till och med ett förenklat årsbokslut. Har du däremot en omsättning som överstiger 3 miljoner kronor behöver du göra en årsredovisning.
  • Aktiebolag: För ett aktiebolag måste alltid en årsredovisning göras, denna ska sedan skickas in till Bolagsverket.
  • Handelsbolag och kommanditbolag: Om ditt bolag bara har fysiska och inte några juridiska delägare räcker det att göra ett årsbokslut Östermalm, så länge omsättningen inte överstiger 3 miljoner kronor

K-regelverket, K1-K4 – vad är det och hur appliceras det på ditt företag?

I K-regelverket finner du riktlinjer för hur årsbokslut Östermalm och årsredovisningar ska göras på rätt sätt. K-regelverket är framtaget av Bokföringsnämnden (BFN). K står för kategori och det följs av en siffra.

  • K1: Vid förenklat bokslut Östermalm gäller K1. Årsomsättningen får normalt inte överstiga 3 miljoner. Fysiska personer som driver enskild firma eller handelsbolag och även ideella föreningar omfattas av K1.
  • K2: I K2 finner man ett förenklingsregelverk för de mindre* bolagen. Det gäller vid både årsbokslut Östermalm och årsredovisning, men innehåller inga regler om koncernredovisning.
  • K3: Även K3 gäller vid både årsbokslut Östermalm och årsredovisning, men också vid koncernredovisning. Har du många utomstående intressenter i bolaget finns god anledning av välja K3. Regelverket K3 ger inte samma möjlighet till förenklingar som K2, men anses i stället visa en mer rättvisande bild av företagets ekonomi.
  • K4: När företag upprättar en koncernredovisning eller årsredovisning enligt den internationella normgivningen IFRS (International Financial Reporting Standards) och IAS (International Accounting Standards) gäller K4. Som svenskt bolag ska man då även följa reglerna från ”Rådet för finansiell Rapportering (RFR)”.

* Exakt definition finns i ÅRL. Bygger på Omsättning 80 MSEK, antal anställda 50, och/eller balansomslutning 40 MSEK.

Hur kan man underlätta sitt Bokslut Östermalm eller sin årsredovisning?

Genom att löpande under året förbereda för bokslutet Östermalm underlättas arbetet betydligt och man kan undvika obehagliga överraskningar.

Om du tycker det är mycket att hålla reda på så har Multiekonomerna erfarna redovisningskonsulter som kan hjälpa dig. Vi garanterar att alla siffror hamnar på rätt rad och rätt ställe. Vid verksamhetsårets slut hjälper vi dig att sammanställa den löpande bokföringen som ligger till grund för framtida beslut. Multiekonomerna kan sköta din bokföring under hela året och även göra bokslutet Östermalm och/eller din årsredovisning enligt det K-regelverk som appliceras på ditt bolag i Östermalm.

På Multiekonomerna Östermalm är vi uppdaterade på aktuella regler och K-regelverk så vi kan sköta arbetet på bästa sätt för dig och ditt företag. Kontakta oss i Östermalm redan idag!

Vi finns här för dig.

Fyll i dina uppgifter och skicka in formuläret så kontaktar vi dig snarast.

Vi finns här för dig.

Fyll i dina uppgifter och skicka in formuläret så kontaktar vi dig snarast.

Bli kontaktad